XIAN - Xi'an Jiaotong University

Doppia laurea

With prof. Pierluigi Salvadeo for students in ADU/AUD, ACI/BEI